STATUT - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
E-mai w spr. szkoleń: fundacjaszkolenia@wp.pl

Przejdź do treści
Statut Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą POMORSKIE CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1. Agnieszkę Agatę Grześ,
2. Joannę Monikę Fila,
3. Dorotę Modrzyńską,
4. Danutę Helenę Krzemińską,
5. Wandę Janinę Miler,
6. Bogumiłę Martę Markowską,
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym rep. A nr 544/2008 sporządzonym przez notariusza Piotra Ryłko z kancelarii notarialnej w Gdyni, ul. 10 Lutego 27/1,
w dniu 26.02.2008 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
§ 4.
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się obok nazwy w języku polskim tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 5.
Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 6.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 7.
Celem Fundacji jest:
 1. Pomoc psychoterapeutyczna dzieciom, młodzieży i dorosłym, które przeżyły zdarzenie traumatyczne pod postacią wypadku, klęski żywiołowej bądź długotrwałej lub incydentalnej przemocy i, u których w związku z tym wykształciły się lub mogą wykształcić się objawy zespołu stresu pourazowego.
 2. Działalność edukacyjna w zakresie wiedzy o konsekwencjach przeżycia traumy dla funkcjonowania człowieka.
 3. Działalność na rzecz stworzenia ustawy o zawodzie psychotraumatologa, zasad szkolenia psychotraumatologów oraz zastosowania zawodu psychotraumatologa w systemie polskim.

§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i prawnych na rzecz osób po przeżyciu traumatycznym.
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki psychotraumatologicznej.
 3. Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie.
 4. Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji.
 5. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim takich jak wystawy, pokazy, odczyty i aukcje.
 6. Wspomaganie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację.
 7. Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji oraz niesienie pomocy finansowej i rzeczowej takim instytucjom i osobom, włączając w to przejmowanie i remont istniejących placówek oraz budowę nowych.
 8. Doradztwo personalne, zawodowe i psychologiczne.
 9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 10. Aktywizacja zawodowa i społeczna, integracja społeczna, wspieranie rozwoju, wyrównywanie szans młodzieży oraz osób dorosłych na rynku pracy
 11. Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia, wspieranie osób zagrożonych bezrobociem oraz ich otoczenia społecznego.
 12. Profilaktyka zdrowia psychicznego.
 13. Psychoterapia zaburzeń osobowości.
 14. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i psychicznej.
 15. Prowadzenie i propagowanie programów na rzecz wspierania działalności gospodarczo – ekonomicznej kraju.
 16. Utrzymywanie i rozwijanie współpracy naukowej z innymi organizacjami w kraju i zagranicą.
 17. Prowadzenie badań mających na celu opracowanie narzędzi ułatwiających diagnozę i wskazanie obszarów do rozwoju zawodowego i osobistego.
 18. Diagnoza oraz rozwój kompetencji zawodowych i osobistych.
 19. Angażowanie osób i organizacji w działania, mające na celu rozwój zawodowy i osobisty.
 20. Tworzenie możliwości wymiany wiedzy, doświadczeń między osobami oraz instytucjami zainteresowanymi rozwojem zawodowym i osobistym.
 21. Rozwój Fundacji poprzez wypracowywanie profesjonalnych oraz innowacyjnych standardów działania.

§ 9.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji. Gospodarka finansowa
§ 10.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.560,00 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§ 12.
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej, informacyjnej, szkoleniowej oraz w zakresie świadczenia usług paramedycznych - w kraju i za granicą - dla realizacji celów określonych w § 7, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację przeznaczany jest wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji.
 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych.

Władze Fundacji
§ 13.
1. Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji
§ 14.
 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15.
 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że Statut przewiduje inną większość. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16.
Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji,
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 18.
 1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję, przy czym pierwszy skład Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, któremu przysługuje tytuł „Dyrektor Fundacji”.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

§ 19.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • b. uchwalanie regulaminów,
 • c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do 31 marca, zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji
§ 20.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych nie przekraczających jednorazowo kwoty 5000 złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 21.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 22.
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23.
W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 24.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Statut przyjęto dnia 26 lutego 2008 r.
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści