RODO - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
E-mai w spr. szkoleń: fundacjaszkolenia@wp.pl

Przejdź do treści

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO. Postanowienia dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych zostały uchylone, a zastępują je zapisy unijnego rozporządzenia.
1.     Administrator Danych: Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii z siedzibą w Gdańsku-Wrzeszcz, ul. Brzozowa 15, 80-243, NIP: 957-099-17-13.
2.     Kontakt do Administratora Danych:
a)     telefonicznie: +48 660-765-050;
b)     listownie na adres Fundacji wskazany w punkcie 1;
c)     do fundacji: e-mail: info@psychtraumatologia.com.pl
d)     do działu szkoleń: e-mail: fundacjaszkolenia@wp.pl
3.     Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:
- realizacji wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora,
- realizacji obowiązków wynikających z organizacji szkoleń, zjazdów, kursów specjalistycznych, konferencji i spotkań naukowych,
- realizacji świadczeń objętych działalnością statutową Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii,
- archiwizacyjnych,
- obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę i/lub umowy cywilnej (Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny).
4.     Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj do momentu zakończenia wszelkich czynności związanych z obsługą na mocy zawartej umowy ( kompleksowej realizacji zamówienia) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie będzie skutkowało niemożnością realizacji zadań przez Administratora Danych.
6.     Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)     prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
                                       
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści