Program_Szkoleń - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
E-mai w spr. szkoleń: fundacjaszkolenia@wp.pl

Przejdź do treści
PROGRAM SZKOLENIA
Psychotraumatologia Praktyczna
ZAKRES TEMETYCZNY
 
1. Zjazd: Pojęcie traumy jako specyficznego doświadczenia zagrożenia zdrowia i/lub życia.
 • Psychotraumatologia - geneza.
 • Pojęcie doświadczenia traumatycznego.
 • Trauma i dysocjacja jako mechanizm obronny, przystosowawczy wobec ekstremalnych doświadczeń.
 • „Obcęgi traumatyczne”
 • Neurobiologiczne podstawy przetwarzania stresu traumatycznego.
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji doświadczenia traumatycznego.
 • Kontakt z pacjentem po przeżyciu traumatycznym.
 • Reakcje aparatu psychicznego na traumę.
 • Ramy pracy. Narzędzia do diagnozy zasobów i obciążeń pacjenta

2. Zjazd: Trauma Przewlekła. ASD, PTSD, złożone PTSD
 • Zespół Stresu Pourazowego – historia i definicja pojęcia.
 • Reakcja adaptacyjna, ASD, podprogowe PTSD, Complex PTSD.
 • Diagnoza PTSD.
 • PTSD dysocjacyjne.
 • Symptomatyka PTSD.
 • Fazy PTSD.
 • Uzależnienie od stanów bliskich śmierci.
 • Dysocjacja jako obrona przed traumą.
 • Ramy pracy- narzędzia diagnostyczne, ocena objawów PTSD.

3. Zjazd: Wczesna traumatyzacja i jej konsekwencje.
 • Specyfika wieku niemowlęcego - rola instynktów w gatunku ludzkim.
 • Trauma separacji i trauma symbiozy.
 • Objawy i konsekwencje doświadczeń traumatycznych u dzieci w wieku przedwerbalnym. Diagnoza i specyfika.
 • 5 aspektów wczesnego urazu.
 • Wczesne psychozy niemowlęce i zjawiska autystyczne.
 • Mechanizmy obronne u dzieci straumatyzowanych.
 • Konsekwencje urazu w późniejszym życiu.
 • Proces konsultacyjny.

4. Zjazd: Trauma a więź psychiczna.
 • Pojęcie więzi  - „psychiczna pępowina” .
 • Budowanie więzi.
 • Teoria więzi: Bowlby, Winnicott, Fonagy.
 • Koncepcja „bezpiecznego portu”
 • Podatność na lęk a lęk separacyjny.
 • Podstawowa matryca więzi.
 • Podstawowe wzorce przywiązania.
 • Zerwane więzi  – dzieci w pieczy zastępczej i adopcji.
 • Narzędzia: Metody badania więzi.

5. Zjazd: Rola rodziców a traumatyzacja.
 • Relacja z rodzicami a proces dojrzewania osobowości.
 • Mentalizacja jako warunek rozwoju życia psychicznego.
 • Traumatyczna zamiana ról w rodzinie.
 • Trauma skumulowana.
 • Przemoc i trauma utajona.
 • Psychologiczne konsekwencje parentyfikacji.
 • Trauma symbiozy.
 • Dojrzałość emocjonalna i jej brak
 • Specyfika pracy z rodzinami.

6.    Zjazd: Odziedziczone rany. Znaczenie przekazu transgeracyjnego.
 • Międzypokoleniowa transmisja traumy.
 • Ukryte przekazy rodzinne
 • Traumy rodzinne.
 • Odziedziczone rany, a wiek dojrzewania
 • Transmisja nieprzeżytej żałoby.
 • Rozpad rodziny, nadużycia wobec dzieci.
 • Odziedziczone rany a psychoterapia.
 • Systemowe rozumienie rodziny.

7. Zjazd: Trauma a kryzys adolescencyjny.
 • Specyfika wieku dojrzewania jako dynamika procesów integracji i dezintegracji.
 • Wpływ traumatyzacji na przebieg okresu adolescencji.
 • Rozwój seksualności a rozwój osobowości.
 • Budowanie tożsamości – podstawowe zadanie adolescencji.
 • Niedoskonałe ciało – bolesna rana.
 • Wewnętrzna wojna – nienawiść i rozpacz.
 • Zagrożenia wynikające z kryzysów wieku adolescencji – załamanie procesów dojrzewania.
 • Kontakt z adolescentem – specyfika.
 • Doświadczenie bliskości śmierci w wieku adolescencji.
 • Specyfika pracy z młodzieżą.

8. Zjazd: Wpływ traumy na ciało.
 • Ciało kolebką umysłu.
 • Psychosomatyka jako obrona przed traumą – ekonomia psychiczna.
 • Rola ciała w regulacji stanów psychicznych.
 • Neuropsychoimmunologia.
 • Zjawisko pamięci ciała – epigenetyka.
 • Zakłócenia w relacjach jako źródło zaburzeń psychosomatycznych.
 • Psychodynamika zaburzeń psychosomatycznych.
 • Kontakt z osobą z problemami psychosomatycznymi

9. Zjazd: Suicydalność jako konsekwencja traumatyzacji.
 • Suicydalność  i parasuicydalność – tematy tabu. .
 • Syndrom presuicydalny - rozpoznawanie stanu zagrożenia samobójstwem.
 • Doświadczenie bliskości śmierci jako mechanizm obronny.
 • Autoagresja i samookaleczenia.
 • Pomoc przy samookaleczeniach.
 • Interwencja kryzysowa w przypadku suicydalności.
 • Negocjacje w sytuacjach zagrożenia życia.

10. Zjazd: Nadużycie seksualne i jego konsekwencje.
 • Historia ujawniania nadużyć seksualnych na przestrzeni lat.
 • Podstawowe definicje: parafilie, pedofilia, kazirodztwo, czyny preferowane i czyny zastępcze.
 • Nadużycie seksualne – zranienie ciała i umysłu. Czynniki ryzyka.
 • Dziecko w pułapce nadużycia.
 • Konsekwencje nadużyć seksualnych.
 • Rodziny kazirodcze – specyfika.
 • Rola matek.
 • Terapia osób po nadużyciach seksualnych.
 • Oskarżenia fałszywe.
 • Specyfika terapii sprawców nadużyć seksualnych.
 • Diagnoza i terapia dzieci po nadużyciach seksualnych.
 • Objawy nadużyć w wieku przedwerbalnym.

11. Zjazd: Demoralizacja i przestępczość.
 • Etiologia procesów demoralizacji. Bazowe zaufanie do świata.
 • Reprezentacje doświadczeń traumatycznych a demoralizacja.
 • Okoliczności rozwoju sadyzmu.
 • Deficyty mentalizacji.
 • Dzieci rodziców chorych psychicznie.
 • Rozumienie dynamiki przemocy / przemocy rodzinnej.
 • Rola Superego a demoralizacja.

12. Zjazd:  Śmierć i żałoba
 • Kryzysy związane z utratami.
 • Żałoba wg. Koncepcji Z. Freuda
 • Doświadczenie umierania jako element ludzkiego życia.
 • Śmierć w rodzinie i jej implikacje dla dorosłych i dzieci.
 • Różnice między żałobą i melancholią.
 • Traumatyczna żałoba.
 • Solidarność ze zmarłym.  
 • Specyfika kontaktu z osobą umierającą.

13. Zjazd. Terapia traumy  cz. I - Wzbogacanie zasobów w kontakcie ze straumatyzowanym pacjentem.
 • Metody leczenia osób po doświadczeniach traumatycznych.
 • Rola wyobraźni i fantazji we wzbogacaniu zasobów psychicznych.
 • Interwencje terapeutyczne w leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych
 • Zjawisko plastyczności pamięci.
 • „Technika Ekranu” jako specyficzna metoda pracy po doświadczeniach traumatycznych.
 • IV fazowy model pracy z traumą.
 • Konfrontacja z traumą – zasady i techniki.
 • Teoria pracy metodą EMDR.

14. Zjazd Terapia traumy cz. II – Narracja o traumie
 • Doświadczenia traumatyczne a świat wewnętrzny.
 • Dwa scenariusze narracji o traumie.
 • Przekształcenia w narracjach.
 • Wciąganie w dynamikę traumy – traumatyczna infekcja.
 • Różne formy narracji o traumie.
 • Bajka i zabawa w terapii traumy.
 • Rola symbolizacji i sublimacji.
 • Analiza narracji o traumie

15. Zjazd:  Rezyliencja
 • Czym jest rezyliencja ?
 • Mitologia a zjawisko rezyliencji.
 • Filary kształtowania odporności psychicznej.
 • Lęk przed traumą.
 • Czynniki ryzyka a czynniki ochrony.  Znaczenie stanu umysłu.
 • Koncepcja „Disruption and repair”.
 • Rezyliencja a kreatywność - posttraumatyczny wzrost.

16. Zjazd Interwencja w kryzysie
 • Kryzys a trauma
 • Rodzaje interwencji kryzysowej
 • Zadania interwencji kryzysowej
 • Specyfika interwencji kryzysowej
 • Planowanie interwencji

17 Zjazd: Instytucje jako system leczący.
 • Specyficzna dynamika relacji interpersonalnych w instytucji.
 • Model leczenia zintegrowanego w instytucji (wzorowany na Instytucie Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium).
 • Specyficzna dynamika relacji interpersonalnych w instytucji.
 • Rodzaje interakcji w instytucjach.
 • Relacje rodzinne a relacje w instytucjach.
 • Trauma związana z rodzeństwem.
 • Czynniki leczące w instytucji.
 • Podsumowanie kursu.
ZESPÓŁ SZKOLĄCY

Alfred Walter –  psychoanalityk dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta i superwizor Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wieloletni wykładowca i lider Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, będący członkiem elitarnej grupy psychoanalityków na świecie, trener i superwizor w kilku instytucjach szkolenia psychoanalitycznego w Monachium, na Uniwersytecie w Augsburgu oraz w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Ulm,  od ponad 20 lat prowadzący prywatną praktykę w Augsburgu, jeden z pionierów psychotraumatologii w Polsce.


prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk - Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat z psychologii uzyskała w roku 2002, a habilitację w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina psychologia) otrzymała w roku 2015 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Terapeuta i trener psychodramy (Psychodrama Institute For Europe). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki psychologii klinicznej i psychoterapii. Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. z zakresu problematyki diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania, czynników ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania oraz kulturowych i psychospołecznych predyktorów rozwoju obrazu ciała.


Jolanta Zboińska – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, superwizor psychotraumatologii, certyfikowany terapeuta metodą EMDR II stopnia,  wieloletni wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku oraz superwizje instytucji sektora publicznego oraz prywatnego, aktualnie prezes Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
Iwona Piotrzkowska - Sut – psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, superwizor psychotraumatologii, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku– psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, superwizor psychotraumatologii, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku
Violeta Kosińska- psycholog-psychoterapeuta dzieci i młodzieży, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany superwizor psychotraumatologii, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.


Jolanta Grabska
Anna Żebryk Michalska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny PTPP, absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, prowadząca prywatną praktykę psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Gdańsku.

Anna Nadratowska – psycholog, analityk grupowy, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych, mediator, nauczyciel akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Społecznych, kierunek psychologia. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Organizacja Pomocy Społecznej (UG) i in.
Od 2005r. pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadząc terapię indywidualną, terapię grupową, treningi umiejętności społecznych i psychologicznych oraz szkolenia i superwizję dla zespołów terapeutycznych.

Natalia Oniszczuk – psycholog, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany superwizor psychotraumatologii.


Joanna Górniak – psycholog, psychotraumatolog, wygrana do grupy 9 osobowej przyszłych europejskich liderów psychotraumatologii przy ESTSS (Europejskim Stowarzyszeniu Badań nad Stresem Traumatycznym), absolwentka szkolenia za zakresu Terapii traumy w Tavistock Clinick (Londyn)

Dagmara Karpowicz - psycholog, seksuolog,psychoterapeuta, psychotraumatolog. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, Studiów  Podyplomowych z Seksuologii Klinicznej, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne,  Ukończyła Specjalistyczne 4 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Specjalistyczne Szkolnie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Otrzymała Dyplom Psychotraumatologa III stopnia Fundacji Pomorskie centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium.Obecnie prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.Emilia Dykty - certyfikowany psychotraumatolog psychoterapeuta (certyfikat Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej KIRINUS w Monachium oraz certyfikat Polskiej Federacji Psychotraumatologii) pracująca w nurcie psychoanalitycznym; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiej Federacji Psychotraumatologii (obecnie wiceprezes PFPt). Jest trenerem szkolącym w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. Przez kilka lat prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego dotyczące psychoterapii, resocjalizacji, readaptacji społecznej i penitencjarystyki. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. w instytucjach i placówkach w pracy terapeutycznej z osobami po doświadczeniach traumatycznych- uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych (młodzież i dorośli), pacjentami z podwójną diagnozą, ze sprawcami przestępstw (dorośli) oraz czynów karalnych (nieletni). Prowadzi długoterminową psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych zorientowaną na traumę w Centrum Terapii Traumy Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku oraz prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku - Wrzeszczu.


Pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji, a także stale podnosi kwalifikacje - uczestnicząc w seminariach, szkoleniach i konferencjach naukowych..
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści