Centrum Terapii Traumy - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Przejdź do treści
KONTAKT - REJESTRACJA:

Tel. 721 613 787

CENTRUM TERAPII TRAUMY
 
W ramach działalności Centrum Terapii Traumy proponujemy Państwu szeroką ofertę specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychoterapii krótko i długoterminowej:

  • Psychoterapia indywidualna doświadczeń traumatycznych
Jest to indywidualna forma pracy nad różnego rodzaju doświadczeniami o charakterze traumatycznym w oparciu o teorię i praktykę psychotraumatologii.

  • Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych
Forma leczenia przez kontakt i rozmowę z psychoterapeutą, której celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji z ważnymi osobami oraz zdolności do realizacji zadań życiowych.

  • Psychoterapia indywidualna dzieci
Kiedy u dzieci występują objawy poważnie zakłócające ich rozwój ten rodzaj psychoterapii może okazać się szczególnie pomocny. Takimi objawami mogą być np. konflikty z innymi osobami, problemy w nauce, zaburzenia odżywiania i snu, zachowania impulsywne, depresyjność, lękliwość, agresywność oraz niezdolność do bawienia się.

  • Terapia uzależnień
Odbywa się podczas sesji indywidualnych jak i grupowych. Pracujemy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Zapraszamy na Grupę Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz na grupę  Rodziców Dzieci/Nastolatków zagrożonych uzależnieniem.

  • Terapia rodzinna
Zaletą tej formy pracy terapeutycznej jest możliwość zaangażowania w terapię całej rodziny, lub potrzebującej tego części: rodziców i dzieci, dziadków, rodzeństwa, dalszej rodziny. Terapia ta okazuje się pomocna w sytuacjach trudnych, kiedy poprawa funkcjonowania poszczególnych członków rodziny nie jest możliwa bez zmiany pozostałych osób. Zapobiega stygmatyzacji i roli kozła ofiarnego wybranego członka rodziny.

  • Terapia par
Bycie w związku wiąże się nie tylko z jego utrzymaniem, ale również z dbaniem o bliskość, przy jednoczesnym nie traceniu własnej odrębności. Ten rodzaj terapii kierujemy do par, małżeństw i osób planujących wspólną przyszłość, które chcą zaangażować się w pracę nad rozwojem wzajemnej relacji. Zapraszamy również osoby szukające pomocy w sytuacjach konfliktowych w związku.

  • Terapia grupowa  „Żywa Nadzieja”
Do grupy zapraszamy osoby dorosłe chcące poradzić sobie z doświadczeniem  utraty dziecka w okresie prenatalnym (poronienie, ciąża jajowodowa, niepowodzenie w in vitro, także aborcja) i okołoporodowym (urodzenie martwego dziecka, choroba i śmierć dziecka tuż po urodzeniu) oraz doświadczeniem traumy zaniedbania (fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego) i przemocy (fizycznej, psychicznej, słownej) Sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu przez okres roku. Pracujemy w małej 4-6 osobowej grupie. Grupa ma charakter zamknięty. Zaczynamy i kończymy w tym samym gronie osób.

  • Diagnoza psychotraumatologiczna
Diagnoza psychotraumatologiczna przeprowadzana jest dla potrzeb osób indywidualnych (rodziców, rodzin zastępczych, rodziców adopcyjnych) jak i  instytucji (szkoła, poradnia). Diagnoza opracowywana jest w oparciu o cykl spotkań z dzieckiem. Umożliwia precyzyjne nazwanie trudności dziecka i wskazuje kierunek pracy terapeutycznej.

  • Warsztaty
Psychoanalityczna Szkoła dla Rodziców jest wyróżniającą się propozycją, której celem jest dostarczenie rodzicom dobrych umiejętności wychowawczych, żeby mogli lepiej poznać i rozumieć swoje dzieci, a przez to celnie wspierać ich rozwój. Szkoła czerpie z bogatej myśli i doświadczenia klinicznego wybitnych lekarzy i psychoanalityków dziecięcych takich jak m.in. Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfred Bion.
Grupa Rodziców Dzieci/Nastolatków zagrożonych uzależnieniem może stanowić specjalistyczną pomoc i wsparcie dla rodziców, których dzieci  ryzykownie eksperymentują z alkoholem, dopalaczami i narkotykami.

 
Psychoterapeuci Centrum Terapii Traumy pracują pod stałą superwizją.
Superwizja prowadzona jest przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej:
Jolanta Grabska, Mariusz Siejek oraz przez Jolantę Zboinśką.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCISPECJALIŚCI
Psychoterapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych
M.Siejek,   J.Mielewczyk, M.Nowicka-Marko, M.Kowalczyk, D. Pytel, V.Kosińska, M.Świdrowska
Psychoterapia indywidualna dzieci
D. Pytel, V. Kosińska, M. Siejek, M.Świdrowska
Terapia   uzależnień (indywidualna i grupowa)
J.Mielewczyk, M.Nowicka-Marko
Terapia grupowa
J.Mielewczyk, M.Nowicka-Marko, D.Pytel, M.Świdrowska
Terapia rodzinna
D. Pytel
Terapia par
M.Świdrowska, D. Pytel
Diagnoza psychotraumatologiczna
M. Kowalczyk, D. Pytel, M. Nowicka-Marko
Warsztaty
J.Mielewczyk, M.Kowalczyk, D. Pytel,
V. Kosińska, M.Siejek
Pomoc psychologiczna udzielana w ramach Centrum Terapii Traumy jest odpłatna.
Z E S P Ó Ł:
Małgorzata Nowicka-Marko psychoterapeuta (w trakcie szkolenia psychoanalitycznego), członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, pedagog resocjalizacji. Pracuje z pacjentami uzależnionymi, ich rodzinami oraz pacjentami DDA, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. W ramach punktu psychotraumatologicznego oraz gabinetu prywatnego pracuje z dorosłymi oraz młodymi dorosłymi w kryzysach życiowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w zakresie obowiązków pedagoga szkolnego oraz dwuletnie doświadczenie w pracy jako biegły sądowy do spraw uzależnień.

Dorota Pytel – pedagog resocjalizacji,  socjoterapeutka,  psychotraumatolog. Ukończyła wiele szkoleń i kursów m.in. Wstęp do Psychoterapii Psychoanalitycznej, Podyplomowe Studia Psychologii Klinicznej. Obecnie jest w trakcie szkolenia zaawansowanego z Systemowej Terapii Rodzin.  Posiada doświadczenie w prowadzeniu dziecięcych i młodzieżowych grup terapeutycznych, grup rozwoju osobistego, grup psychoedukacyjnych dla rodziców.  Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  Posiada również doświadczenie w pracy indywidualnej z osobami po traumie oraz w przeprowadzaniu diagnozy psychotraumatologicznej.

Monika Kowalczyk – psychotraumatolog, pedagog, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (w trakcie szkolenia). Ukończyła czteroletnie specjalistyczne szkolenie psychotraumatologiczne. Przez sześć lat była związana zawodowo z Centrum Interwencji Kryzysowej, gdzie na co dzień pracowała interwencyjnie i terapeutycznie z klientami doświadczającymi traumy i życiowych kryzysów. Obecnie pracuje prywatnie z młodzieżą i dorosłymi. Swoje doświadczenie pogłębiała m.in. w pracy z pacjentami i personelem Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku; z osobami osadzonymi w Zakładzie Karnym, w punktach konsultacyjnych dla osób po traumie; podczas prowadzenia warsztatów dla młodzieży i dorosłych oraz licznych szkoleń dla przedstawicieli służb społecznych i studentów.

Joanna Mielewczyk – psycholog, specjalista terapii uzależnień, w trakcie szkolenia z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; ukończone 4-letnie szkolenie z zakresu psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii; posiada  kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z młodzieżą i osobami dorosłymi zagrożonymi uzależnieniem i uzależnionymi oraz z ich bliskimi – osobami doświadaczającymi bardzo różnych problemów osobistych, adaptacyjnych  i traum; organizatorka i realizatorka wielu projektów o charakterze profilaktycznym i szkoleniowym.

Violeta Kosińska – psycholog, psychotrapeuta dzieci i młodzieży, psychotraumatolog, w trakcie specjalizacji  z psychologii klinicznej, ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej oraz psychoterapii, w tym Podyplomowe Studium Pomocy Psychotraumatologicznej, Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Kurs Terapii Rodzin, zawodowo od 19  lat związana z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „ Racławicka”, gdzie pracuje terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą, prowadzi również prywatną praktykę, posiada liczne doświadczenie w pracy z grupą realizowane poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń jak również grup wsparcia, oraz Szkoły dla Rodziców.

Marlena Świdrowska - psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta grupowy, psycholog, ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz  studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.  Aktualnie uczestniczy w długoterminowym  szkoleniu z psychoterapii psychoanalitycznej, afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej  oraz we francuskojęzycznym szkoleniu psychoanalitycznym w Aix-en-Provence. Doświadczenie w psychoterapii  posiada od 2002 roku. Prowadzi długoterminową psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci oraz terapię par.

ver. F-05/19
Wróć do spisu treści